Gå til innholdet

Se nærmere på forskning og statistikk

Finn ut hvor dataundervisningen står i dag, og utforsk muligheter for å fornye undervisningen slik at alle elever kan utvikle ferdighetene de trenger for fremtiden.

1 av 4

Rapporter om undervisning i datavitenskap

Datavitenskap i grunnskolen og videregående skole i USA: delstatsrapporter for 2017

En analyse av hvordan elever, foreldre, lærere og administratorer oppfatter og opplever dataundervisning i 43 delstater i USA.


Datavitenskap i grunnskolen og videregående skole i USA: delstatsrapporter for 2016

Hvordan oppfatninger, muligheter, deltakelse og infrastruktur påvirker undervisningen i datavitenskap i 11 delstater i USA.

2 av 4

Strategier for å øke tilgangen og deltakelsen

En longitudinell analyse av mulighetene for å ta en bachelorgrad i IT ved et «community college» i USA

«Community colleges» spiller en viktig rolle i arbeidet med å skape større mangfold i yrker innen datafag. Finn ut hvordan de kan gjøre enda mer for å utvide tilgjengeligheten. Les rapporten.


Elevenes perspektiver på muligheten for å ta en bachelorgrad i datavitenskap på et «community college» i USA

Elevene trenger større fleksibilitet og mer tydelig informasjon på veien fra «community college» til karrierer innenfor datavitenskap. Les rapporten.


Dataundervisning i grunnskolen: en feltundersøkelse

En undersøkelse av hvordan barn forholder seg til dataundervisning, og hvilke forbedringer som kan føre til en mer rettferdig fordeling av muligheter i skolen. Les rapporten.


Kvinner som velger informatikk – det som virkelig betyr noe

Oppmuntring og eksponering er viktige virkemidler for å få flere kvinner til å ta utdanning i datavitenskap. Les rapporten.

3 av 4

Nåværende utfordringer og hindringer knyttet til deltakelse

På leting etter datavitenskap: tilgang og hindringer fra barnehage til videregående skole i USA

Elever, foreldre, lærere og administratorer ser viktigheten av datautdanning, men ved mange skoler blir det fortsatt ikke prioritert. I rapportene våre undersøker vi hva dette betyr for elever i distriktet samt afroamerikanske, kvinnelige og latinamerikanske elever i USA.


Manglende mangfold i datautdanningen: vi undersøker underrepresentasjonen av jenter, afroamerikanere og latinamerikanere

Ved å forstå de strukturelle og sosiale faktorene som hindrer elever i å velge datautdanning, kan foreldre, lærere og administratorer finne ut hva som kan gjøres for å få flere til å velge den veien. Les rapporten.


Hvordan elever kan oppmuntres til å lære om datavitenskap

I tillegg til tilgjengelighet er det interesse og selvtillit som er avgjørende for hvem som tilegner seg dataferdigheter, og hvem som ikke gjør det. Les rapporten.


Tanker om datavitenskap: oppfatninger blant elever, foreldre og lærere i USA

Fastlåste holdninger og mangel på klare rollemodeller kan bidra til redusert mangfold blant kjønn og ulike folkegrupper i datavitenskapelig utdanning og yrker. Les rapporten.


Kodeknekking: arten og utbredelsen av fremstillinger av datafag i mediene

Måten datavitenskap blir fremstilt i media på, kan påvirke elevenes oppfatninger av hvem som arbeider med datavitenskap, og hva de gjør. Les rapporten.


Trender innen datafag i grunnskolen og videregående skole i USA

En analyse av hvordan oppfatninger knyttet til datavitenskap og læringsmuligheter utvikler seg blant elever, lærere og administratorer i grunnskolen og videregående skole. Les rapporten.

4 av 4

Strategier for å forbedre elevenes engasjement og utvikle ferdigheter for fremtiden

Planlegg for ferdigheter: forbered elevene på fremtiden

Hvordan ferdigheter for det 21. århundret, for eksempel digitale ferdigheter, teamarbeid og kritisk tenking, bidrar – eller ikke bidrar – til å forberede eleven på arbeidslivet. Les rapporten.


Danner grunnlaget for utforsking og mestring i skoler for det 21. århundret

For å forberede elevene for arbeidslivet i det 21. århundret trenger lærerne nye strategier, teknologier og verktøy som kan brukes i klasserommet. Les rapporten.


Likere muligheter – bedre ferdigheter i lesing og matematikk gjennom IKT-assistert samarbeid

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) ser ut til å øke effektiviteten til læringsmodeller knyttet til lesing og matematikk. Les rapporten.


Lærerstatus i Finland: hvordan respekt og autonomi har formet yrket

Læreryrket er et av de mest ettertraktede og respekterte yrkene i Finland. Her kan du lese hvorfor det er slik, og hva dette betyr for utdanningssystemet. Les rapporten.


Ubevisste fordommer i klasserommet: dokumentasjon og muligheter

En undersøkelse av hvordan ubevisste fordommer påvirker representasjonen av kvinner og etniske minoriteter innenfor datavitenskap og realfag, samt noen strategier for forbedring. Les rapporten.


Frigjøring av intelligens: et argument for AI i undervisningen

En grunnleggende innføring i kunstig intelligens og hvordan den kan bidra til å øke og forbedre elevenes læringsmuligheter i klasserommet. Les rapporten.

Kom i gang

Historier fra virkeligheten

Se eksempler på hvordan økende tilgang til dataundervisning av høy kvalitet øker elevenes muligheter til læring.

Registrer deg her for å få oppdateringer, statistikk, ressurser med mer.