Ved Broward County Public Schools blir et mangfold av elever inspirert til å velge datafag

Utfordringen

Milenkovic visste at datavitenskap og programmeringskonsepter var viktige faktorer i arbeidet hennes som kjemilærer. Tidlig på 2000-tallet begynte Milenkovic å undervise i naturfag i skolekretsen. I 2013 ble det bestemt at realfagstilbudet i skolekretsen skulle utvides med datavitenskap. Milenkovic visste intuitivt hvor viktig det er å undervise i datavitenskap parallelt med realfagene.

Bevisstheten knyttet til datavitenskap var lite utbredt i skolekretsen. «Mange elever og lærere hadde ikke engang hørt om datavitenskap, eller så forvekslet de det med grunnleggende dataferdigheter», sier Milenkovic. Selv med skolekretsens realfagprogrammer gikk datavitenskap under radaren. Enkelte realfagslærere underviste i programmeringskonsepter («computational thinking»), men bare i forbindelse med matematikk.

På grunn av den begrensede kjennskapen til datavitenskap var det få elever som tok plasseringstesten «Advanced Placement Computer Science». Så sent som i 2016 var det kun 200 elever som tok testen – i en skolekrets med 271 000 elever. Milenkovic var forbløffet over den lave deltakelsesgraden. Ikke bare var det få elever som tok testen, men deltakelsen var enda lavere blant grupper som var underrepresentert innenfor datafag. Det var tydelig at det fantes store ulikheter i datakunnskaper blant elevene i BCPS, og det sto ikke i forhold til mangfoldet av elever i skolekretsen. Milenkovic mente at en forandring var nødvendig. «Alle elever bør ha muligheten til å studere datavitenskap, slik at de har like muligheter til å lykkes», sier hun.

Løsningen

Da Milenkovic gikk fra å være lærer på heltid til å bli inspektør for realfagsundervisningen i 2011, innså hun at kursing av lærerne var en nøkkelfaktor for å gi elevene bedre dataundervisning. Lærerne trengte kontinuerlig opplæring og rådgivning for å kunne oppmuntre og inspirere elevene til å satse på datafag.

Som første trinn begynte skolekretsen å samarbeide med Code.org – en ideell organisasjon som arbeider for mer dataundervisning i grunnskolen og videregående skoler. Code.org bidro med pengestøtte til karriereutvikling og hjalp til med å danne en samling av «superlærere» med ekspertise på utvikling av planer for dataundervisning.

Med inspirasjon fra Code.org-partnerskapet begynte Milenkovic å se etter flere metoder for å støtte lærerne videre i karriereutviklingen. Hun søkte om og ble tildelt Google-finansiering for skoleåret 2017–2018, etter at hun fikk kjennskap til Googles tilskuddsprogram gjennom Computer Science Teachers Association. Med tilskudd fra Google kunne BCPS utarbeide et nettbasert kurs for å hjelpe lærerne å oppnå delstatlig sertifisering som datalærere i Florida.

Milenkovic visste at lærere trenger kontinuerlig støtte – blant annet rådgivning og betalte fridager for å studere – og hun søkte derfor om godtgjørelse til lærerne for medgått tid til å gjennomføre nettkurset. Deler av støtten brukes dessuten på personlig rådgivning fra «superlærere». «Når et nytt tiltak skal igangsettes, for eksempel utvikling av et program for dataundervisning, finnes det ikke formelle avdelinger, eller bestemte metoder lærerne kan bruke til å kommunisere og samarbeide», sier hun. «Lærerne trenger hjelp til å bygge opp kollegiale nettverk.»

«Mangfoldet av elever som velger datafag, står nå bedre i forhold til mangfoldet av elever i skolekretsen.»

Lisa Milenkovic, Inspektør for realfag og datavitenskap, Broward County Public Schools

Fordeler

Økonomisk satsing på lærernes datafaglige utvikling

Ved hjelp av kurset for sertifisering i datavitenskap samt rådgivning ansikt til ansikt som finansieres av tilskudd fra Google, økes dataekspertisen i skolekretsen, noe som igjen fører til økt tilgang til dataundervisning overalt i skolekretsen. Det nettbaserte kurset blir tilgjengelig for alle lærere som ønsker å finne ut mer om datavitenskap – ikke bare de som ønsker sertifisering. Etter hvert som etterspørselen etter datavitenskap og koding i grunnskolen og videregående skole stiger, blir dette kurset et verdifullt verktøy for å øke datakunnskapene blant mange typer lærere.

Lærere som i en travel hverdag tar seg tid til å sertifisere seg innenfor datavitenskap, trenger ekstra støtte – og da særlig rådgivning. Når lærerne blir godtgjort for tiden de bruker på å studere og motta rådgivning, får potensielle datalærere et signal om «at vi setter pris på at de tar seg tid og ser viktigheten av faglig utvikling», sier Milenkovic. Dermed kan flere lærere bli oppmuntret til å etterspørre dataopplæring i fremtiden.

Utvidet tilgang til dataundervisning i hele skolekretsen

På grunn av investeringene i kontinuerlig karriereutvikling for lærere, øker skolekretsen jevnt tilgjengeligheten til kurs i datavitenskap ved alle de 286 skolene i kretsen. I dag kan de fleste videregående skolene i BCPS tilby «Exploring Computer Science» – et introduksjonskurs som er opprettet av det amerikanske forskningsrådet National Science Foundation for å forberede elevene på plasseringstesten «Advanced Placement Computer Science». Enkelte ungdomsskoler tilbyr dessuten kurset «Computer Science Discoveries» basert på undervisningsplaner fra Code.org. Selv de 141 barneskolene i kretsen har begynt å integrere dataundervisning i standardpensumet sitt og tilbyr et datakurs som sirkuleres mellom klassene, samt kodekurs og robotikkverksteder etter skoletid.

Økt mangfold knyttet til datafag

Ved å fremme og utvide tilgangen til datafaglig karriereutvikling ble det enklere å nå frem til mindre bemidlede lokalsamfunn. Som den sjette største skolekretsen i USA har BCPS mange skoler med elever fra lavinntektsfamilier, og ved enkelte skoler har 100 % av elevene gratis/subsidiert lunsj. Ved å gi dataundervisning høy prioritet i skolekretsen mener Milenkovic at elevene får større tro på egne evner knyttet til datavitenskap. «Vi gir denne muligheten til elever som tidligere kanskje ikke ville ha tenkt på å delta.»

Mangfoldet av elever med interesse for datavitenskap har blitt større, takket være den økte tilgangen til dataundervisning i skolekretsen. I 2017 tok 1000 BCPS-elever plasseringstesten «Advanced Placement Computer Science» – mot bare 200 elever i 2016. Som Milenkovic formulerer det: «Mangfoldet av elever som velger datafag, står nå bedre i forhold til mangfoldet av elever i skolekretsen.»

Organisasjonsprofil

Om dr. Lisa Milenkovic: Dr. Lisa Milenkovic er inspektør for realfag og datavitenskap i Broward County Public Schools (BCPS), som er den sjette største skolekretsen i USA og den nest største i Florida. Milenkovic gjorde først karriere innenfor analytisk kjemi, men gikk over til læreryrket da barna hennes nådde skolealderen. Med sin store interesse for kjemi oppdaget hun nye metoder for å forbedre dataundervisningen i skolekretsen, ettersom de to fagfeltene henger tett sammen. Hun har lang erfaring som inspektør for vitenskapsundervisning, og hun har utarbeidet undervisningsplaner og administrert karriereutvikling knyttet til realfagsinnhold og -pedagogikk. Hun brenner for dataundervisning på alle klassetrinn, og i 2013 begynte hun å samarbeide med Code.org og Google for å fremme datafaglig etterutdanning for lærere.

Produktene som ble brukt

Last ned

Takk for at du registrerte deg!

Fortell oss mer om det du er interessert i.